SAving More lives in Sweden (SAMS) studien 2014

SAMS är en nationell överlevnadsstudie som startade 110901 och avslutas 141231. Syftet är att öka överlevnaden till 12.0% på nationell nivå genom samutlarmning av både ambulans, räddningstjänst och/eller polis vid plötsligt, oväntat hjärtstopp utanför sjukhus. Man beräknar också att räddningstjänst och/eller polis kommer att vara före ambulansen i 30% av fallen. Deltagande län är Stockholm, Uppsala, Södermanland, Jönköping, Dalarna, Jämtland, Halland, Kalmar och VG Region. Övriga 12 län är kontrollän.

Uppnådda resultat
En interimsanalys t.o.m. 141120 visar att 5339 patienter har inkluderats och av dessa stod Stockholms län för merparten (1894). I 51% av fallen utförde räddningstjänst eller polis hjärt-lungräddning (HLR). Andelen bystander HLR (HLR utförd av person som inte ingår i larmkedjan) som utfördes före ambulansen, räddningstjänstens eller polisens ankomst var på nationell nivå 49%. Räddningstjänsten var först på plats hos den drabbade i 44% av fallen, därefter kom ambulansen (36%). Polisen deltar i två av länen, Stockholm och Halland samt i liten utsträckning i VG Region. De var först på plats i 6% av fallen. Räddningstjänst och ambulans anlände samtidigt till platsen i 11% av fallen. Träffsäkerheten på larmcentralen att detektera om hjärtstopp förelåg varierar mellan deltagande län mellan 37%–87% med ett medeltal på 67% nationellt.

Övrigt
Resultaten från SAMS studien publiceras under september 2017 i vetenskaplig tidskrift, samt kommer att redovisas på FLISA konferensen i Jönköping i 20 september. Tidigare har SAMS presenterats på EMS2017 kongressen i Köpenhamn i maj, samt på lokalt möte i Kalmar i  juni för deltagare i studien från ambulans och räddningstjänst i länet.

Dispatch of fire

Patientnytta
En överlevnads- och tidsanalys påbörjas först 2015, men vi kan i Årsrapporten 2015 från Svenska Hjärt-lungräddningsregistret se att ambulansens medianresponstid fortsätter att öka till 11 min 2014. Tiden från hjärtstopp till defibrillering har minskat med ca 2 min under samma period. Det kan ha flera orsaker, den ökade spridningen av hjärtstartare i samhället, en ökad medvetenhet hos bystanders att ingripa, men även SAMS projektet kan visa sig ha påverkat tiderna.

Genom samutlarmning av ambulans, räddningstjänst och/eller polis vid hjärtstopp utanför sjukhus kan tiden till den drabbade förkortas och liv räddas!

Referenser
Herlitz, J. Årsrapport 2016. Svenska Hjärt-lungräddningsregistret.
Årsrapport Hjärt-lungräddningsregistret 2016.

Dual dispatch early defibrillation program in out-of-hospital cardiac arrest: the SALSA pilot. Hollenberg J, Riva G, Bohm K, Nordberg P, Larsen R, Herlitz J, Pettersson H, Rosenqvist M, Svensson L. Eur Heart J. 2009;30:1781-1789.

Impact of community-wide police car deployment of automated external defibrillators on survival from out-of-hospital cardiac arrest. Myerburg RJ, Fenster J, Velez M, Rosenberg D, Shenghan L, Kurlansky P, Newton S, Knox M, Castellanos A. Circulation. 2002;106:1058-1064.

The implementation of a dual dispatch system in out-of-hospital cardiac arrest is associated with improved short and long-term survival. Nordberg P, Hollenberg J, Rosenqvist M, Herlitz J, Jonsson M, Järnbert-Petterson H, Forsberg S, Dahlqvist T, Ringh M, Svensson L. European Heart Journal:Acute Cardiovascular Care. Published online before print, April 16, 2014, doi: 10.1177/2048872614532415.