SAMBA

Hjärtstopp utanför sjukhus drabbar hela 10 000 svenskar varje år och endast 10 % överlever. Tiden till behandling med hjärtstartare i form av elektrisk chock (defibrillering) är den viktigaste faktorn för överlevnad och överlevnadschanserna minskar med 10 % för varje minut utan behandling. Konventionella resurser som ambulans anländer i medeltal efter 11 minuter och oftast alltför sent för att kunna rädda den drabbade till livet. Det finns data som visat att i de fall en hjärtstartare används inom de första minuterna från inträffat hjärtstopp kan hela 50-70 % överleva.

Under det senaste decenniet har hjärtstartare på offentliga platser ökat i antal till att nå ca 30 000 i Sverige. Trots antalet, visar nya data att publika hjärtstartare endast används i 2,5 % av alla fall. Forskning har dock visat att i de fall när en hjärtstartare används inom de första minuterna efter ett hjärtstopp kan över hälften av alla patienter räddas till livet. Ett nationellt register för hjärtstartare har upprättats (www.hjartstartarregistret.se) i syfte att öka kunskapen om var hjärtstartare finns utplacerade i samhället.

Sverige har en väl utbyggd infrastruktur för mobiltelefoni och tekniken gör det möjligt att geografiskt läges bestämma och kommunicera med varje enskild mobiltelefon i ett givet ögonblick, så kallad mobil positionering. Syftet med detta projekt är att pröva denna typ av logistik vid ett av det mest tidskritiska tillstånd som finns: hjärtstopp utanför sjukhus. Genom att använda mobil positionering kan frivilliga livräddare i närheten av misstänkta hjärtstopp, larmas att hämta närmaste hjärtstartare.

Detta är ett helt världsunikt forskningsprojekt som kombinerar medicin, samhällsvetenskap och IT med syftet att öka överlevnaden vid ett av de mest akuta tillstånd som finns och där överlevnaden är som sämst.

Läs intervju med doktoranden Ellinor Berglund på Centrum för Hjärtstoppsforskning i “Forskning för hälsa” nr 3/207 om SAMBA projektet.

Forskning för hälsa 3/2017